Factures periòdiques

Aquesta aplicació li permet portar un control de totes les factures periòdiques generades a l'empresa.

Llistat de factures

En el llistat de factures podrà trobar les columnes més importants del registre:

 • Codi.: Codi numèric que identifica la factura periòdica.
 • Client: Client per al qual s'ha generat la factura periòdica.
 • Dia: Dia que es generarà la factura.
 • Mes: Mesos en els quals s'ha de generar la factura.
 • Base (*): Import abans d'impostos de la factura de la factura que es generarà.
 • Total (*): Import un cop aplicats els impostos pertinents de la factura que es generarà.
 • Compte: Compte on assignar la factura quan es generi.
 • NC: Nombre de conceptes inclosos en aquesta factura periòdica.
 • NP: Nombre de productes inclosos en aquesta factura periòdica.
 • NV: Nombre de venciments assignats a aquesta factura periòdica.

(*) Al final de llistat s'inclou el sumatori d'aquestes columnes, tingui en compte que el resultat només inclou les columnes visibles per pàgina.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

 • Consultar / Edita / Suprimeix registre.
 • Amb aquesta acció se li portés a la creació d'un nou registre fent servir les dades de l'actual.

Aquest llistat disposa a més de les següents accions seleccionant diversos registres simultàniament:

 • Utilitzeu aquest botó per generar les factures seleccionades. Prèviament ha de filtrar pel mes que vulgui generar.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari de factures

Aquesta és l'aplicació de facturació, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades dels diferents albarans i factures classificats en diferents pestanyes: dades principals, conceptes, productes, venciments, dades sobre les modificacions del registre, ...

Pestanya Dades de l'albarà o factura

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades de l'albarà o factura. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Compte (*): Compte on es comptabilitzés l'ingrés.
 • Epígraf (*): Activitat econòmica.
 • Forma de pagament (*): Forma de pagament a utilitzar per cobrar l'ingrés.
 • Client: Client al qual se li carregués l'import.
 • Dia: Dia que es generarà la factura.
 • Mes: Mesos en els quals s'ha de generar la factura.
 • IVA (%): Percentatge d'IVA. més info sobre IVA
 • IRPF (%): Percentatge d'IRPF. més info sobre IRPF
 • Base (€): Base imposable, totalment import econòmic abans d'aplicar impostos.
 • IVA (€): Import econòmic d'IVA.
 • IRPF (€): Import econòmic d'IRPF
 • Total (€): Total a cobrar impostos inclosos.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un albarà o factura.

Pestanya Conceptes

En aquesta pestanya pot incloure tots els conceptes necessaris per crear la factura.

Pestanya Productes

En aquesta pestanya pot incloure tots els productes necessaris per crear la factura.

Pestanya Venciments

En aquesta pestanya podrà crear diferents venciments per a la factura.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,634
Línies de JS
11,611
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577