Com traduir textos en SaltOS

Traduir els diferents literals que tenen les aplicacions de SaltOS  és molt senzill. Amb només dos passos aconseguirem el nostre propòsit. En aquest mini tutorial es tractaran els dos casos possibles, quan es vol corregir una traducció existent, o quan que es vulgui afegir un nou idioma.

Primer explicarem breument com funciona el sistema d'idiomes de SaltOS. Per a això simplement n'hi ha prou amb conèixer dos tipus d'arxiu.

Arxiu d'idiomes.

Ruta a l'arxiu: SaltOS/xml/common/langs.xml

Aquest és l'arxiu que conté la informació dels diferents idiomes, la seva estructura és molt senzilla, conté files xml <row>  amb dos valors. El primer <label> Idioma (País) </label>  és el que s'utilitza per indicar el text que apareixerà al gestor del perfil d'usuari, el format actual és nom de l'idioma i entre parèntesis país. I <value> nom de l'arxiu </value>  que és nom de l'arxiu on hi ha els textos d'aquest idioma, el format actual és l'acrònim de dos enllaçat amb guió baix i el país en mayuscula (idioma_PAÍS).

Exemple d'una fila del fitxer langs.xml:

 <row>
 	<label>Español (España)</label>
 	<value>es_ES</value>
 </row>

Arxius de textos traduïts.

Ruta a carpeta: SaltOS/xml/lang.

És l'arxiu que conté els textos en diferents idiomes, un arxiu per idioma. El nom del fitxer està format pel nom de l'idioma i el País (idioma_PAÍS), l'estructura del fitxer és molt senzilla, conté files xml <aplicación>, Amb el nom de cadascuna de les aplicació de SaltOS, cadascuna d'aquestes files, conté múltiples valors, cada un d'aquests valors és un text en l'aplicació, <variable_interna> text a traduir </variable_interna>. Dins aquests tags xml de variable interna, es pot trobar amb dos atributs diferents (revised i translated), en cas de no trobar cap atribut significa que el text aquesta traduït i confirmat.

Atributs:

 • revised="False", Aquest atribut indica que el text aquesta traduït per un traductor automàtic.
 • translated="False", Aquest atribut indica que el text no està traduït.

Exemple d'una fila contactes del fitxer textos:

 <contactos>
 	<list>Listado de contactos</list>
 	<create>Nuevo contacto</create>
 	<formview>Detalle del contacto</formview>
 	<forminsert>Alta de un nuevo contacto</forminsert>
 	<formupdate>Modificación del contacto</formupdate>
 	<defaultdata>Datos del contacto</defaultdata>
 	<add>Añadir contacto</add>
 </contactos>

Un cop explicat això, en cas que vulgui afegir un nou idioma, editeu el fitxer langs.xml i afegiu una nova fila amb la informació del seu idioma i després creï un nou arxiu a la carpeta d'arxius traduïts (xml / lang) amb el nom adequat. Utilitzeu com mostra un fitxer d'un altre idioma, aconsellem l'arxiu es_ES.xml ja que és amb el que es desenvolupa l'aplicació. Els acrònims d'idiomes i països estan basats en ISO 639 pot trobar més informació a ISO 639.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577