Factures

Aquesta aplicació li permet portar un control de totes els albarans i factures generades a l'empresa.

Llistat de factures

En el llistat de factures podrà trobar les columnes més importants del registre:

 • N.Fac.: Codi numèric que identifica l'albarà o la factura.
 • Usuari: Data de l'albarà o de la factura.
 • Data: Data i hora de la incidència.
 • Client: Client per al qual s'ha generat l'albarà o factura.
 • Projecte: Nom del projecte pel qual s'ha generat l'albarà o factura.
 • Base (*): Import de l'albarà o factura abans d'impost.
 • Total (*): Import de l'albarà o factura un cop aplicats els impostos pertinents.
 • Tancat: Quan l'albarà es tanca, es converteix en factura.
 • Cobrada: Si s'ha realitzat el cobrament de l'albarà o factura.
 • Compte: Compte on assignar l'ingrés.

(*) Al final de llistat s'inclou el sumatori d'aquestes columnes, tingui en compte que el resultat només inclou les columnes visibles per pàgina.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

 • Consultar / Edita / Suprimeix registre.
 • Amb aquesta acció se li portés a la creació d'un nou registre fent servir les dades de l'actual.
 • Descarregar PDF amb les dades del registre. (más info sobre PDF)
 • Mostra dades a través del Visor-PDF.
 • Preparés un correu amb el pressupost seleccionat adjuntat com arxiu PDF.

Aquest llistat disposa a més de les següents accions seleccionant diversos registres simultàniament:

 • Descarregar els registres seleccionats a un fitxer en format. PDF.
 • Visualitzar els registres seleccionats en format. PDF en pantalla.
 • Preparés un correu amb els registres seleccionats adjuntats com arxius PDF.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Gràfiques i estadístiques

En aquesta pestanya trobar les estadístiques de facturació de l'últim any i del top 10 de clients actius.

Formulari de factures

Aquesta és l'aplicació de facturació, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades dels diferents albarans i factures classificats en diferents pestanyes: dades principals, conceptes, productes, venciments, dades sobre les modificacions del registre, ...

Pestanya Dades de l'albarà o factura

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades de l'albarà o factura. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Compte (*): Compte on es comptabilitzés l'ingrés.
 • Epígraf (*): Activitat econòmica.
 • Forma de pagament (*): Forma de pagament a utilitzar per cobrar l'ingrés.
 • Client: Client al qual se li carregués l'import.
 • Projecte: Projecte que aquesta facturant.
 • Nom (*): Nom del client. Aquest camp s'omple automàticament quan seleccionem el client.
 • Direcció: Direcció del client. Aquest camp s'omple automàticament quan seleccionem el client.
 • País: País del client. Aquest camp s'omple automàticament quan seleccionem el client.
 • Província: Província del client. Aquest camp s'omple automàticament quan seleccionem el client.
 • Població: Població del client. Aquest camp s'omple automàticament quan seleccionem el client.
 • Codi postal: Codi postal del client. Aquest camp s'omple automàticament quan seleccionem el client.
 • Notes: Notes aclaridores que vulgui incloure.
 • Tancat: Determina si és un albarà o una factura.
 • Data emissió: Data que es genera la factura quan tanques l'albarà.
 • N. Fac .: Nombre de factura.
 • Cobrat: Si ja s'ha cobrat.
 • Data cobrament: Data de cobrament.
 • IVA (%): Percentatge d'IVA. (más info sobre IVA)
 • IRPF (%): Percentatge d'IRPF. (más info sobre IRPF)
 • Base (€): Base imposable, totalment import econòmic abans d'aplicar impostos.
 • IVA (€): Import econòmic d'IVA.
 • IRPF (€): Import econòmic d'IRPF
 • Total (€): Total a cobrar impostos inclosos.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un albarà o factura.

Pestanya Conceptes

En aquesta pestanya pot incloure tots els conceptes necessaris per crear l'albarà o factura

Pestanya Productes

En aquesta pestanya pot incloure tots els productes necessaris per crear l'albarà o factura

Pestanya Venciments

En aquesta pestanya podrà crear diferents venciments per a la factura.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,634
Línies de JS
11,611
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577